મોનાલીસા, પિરામિડ એન્ડ બ્રહ્માંડનું ગાણિતિક સૌંદર્ય

સુંદરતા બધાને ગમે, પછી તે વ્યક્તિ હોય, વસ્તુ હોય કે કુદરત. બધું જ સુંદર જોઈએ. મોનાલિસાનું ચિત્ર બધાને ગમે. પિરામિડ … Continue reading મોનાલીસા, પિરામિડ એન્ડ બ્રહ્માંડનું ગાણિતિક સૌંદર્ય