સોંરાષ્ટ્રનો સાચો વારસો

સોંરાષ્ટ્રનો સાચો વારસો જાન્યુઆરી 2008માં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના આમન્ત્રણથી મર્જર એન્ડ વેલ્યૂએશન વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપવા ચેન્નાઇ જવાનું થયું. ત્રણ … Continue reading સોંરાષ્ટ્રનો સાચો વારસો

Pleonexia and Politics over Professionalism: Collapsing Cooperative Banks Prof. Vrajlal Sapovadia (Ph.D.) – Former Dean, AUN and Executive Director, SBS, India

Pleonexia and Politics over Professionalism: Collapsing Cooperative Banks Prof. Vrajlal Sapovadia (Ph.D.) – Former Dean, AUN and Executive Director, SBS, … Continue reading Pleonexia and Politics over Professionalism: Collapsing Cooperative Banks Prof. Vrajlal Sapovadia (Ph.D.) – Former Dean, AUN and Executive Director, SBS, India