બજાર

બજાર

ઉભરાતા દિવસે માણસોના ટોળે ટોળા
ભાવ જોઈને લાગે પડ્યા જરાક મોળા

નીકળ્યા નગરજન બજારે કરવા હટાણું
હાટમાં પોકારતા વેપારી કે ગાતા ફટાણું

રંગીન લટકે નાના મોટા સૌ માટે ડગલા
મૂંઝાય લેનાર જોઈને માલના બે ઢગલા

આવકારે વેચનાર એટલો બધો હરખે
ગામમાં આવકારો આપ્યો કોઈએ રખે

થાક્યા કરીને ચીજ વસ્તુનાં ભાવતાલ
બેઉના મગજ થઇ જાય દુકાને બેતાલ

ઘરાક માંગી લ્યે થોડું ઘણું પણ ઉધાર
વેપારી વેંચવું હોય પણ લાગે નિરાધાર

ઉભરાતા દિવસે માણસોના ટોળે ટોળા
વેંચનાર લેનાર માને એકબીજાને ભોળા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s