ગરજ

ગરજ

હોય વેંત પણ ગરજે બને ગજ

જગમાં ગજે મપાય ગરજ

ગરજનાં માર્યા ગાજર ખાધા

ખપ પૂરો થાયે ભાગ્યા આઘા

ગરજે આગળ અક્કલ આંધળી

ગમતી ગરજ ગધાડી બાપડી

ગરજ ગાંઠે ને વિદ્યા પાઠે

જરૂર પડ્યે ચડી આવે કાંઠે

ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી

સ્વાર્થ સમે ખાબોચિયું કાવેરી

એક મા સો શિક્ષકની ગરજ સારે

આવશ્યકત્વ સંજયે પુરુષાર્થ તારે

ગરજવાનને અક્કલ ન હોય

અપેક્ષા વધુ કરાવે હાયહોય

ગરજે ગધેડાને બાપ કહેવો પડે

જરૂરિયાત ઓછી તો ડુંગર ચડે

હોય વેંત પણ ગરજે બને ગજ

ગરજ પડ્યે બહેરું થાય મગજ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s