વિશ્વાસનું બીજું નામ: નાનડિયા ડાયારામ આશ્રમના સ્થાપક છગનભાઇ

વિશ્વાસનું બીજું નામ: નાનડિયા ડાયારામ આશ્રમના સ્થાપક છગનભાઇ ઇંગ્લેન્ડમાં 12મી – 13મી સદીમાં પાદરી પોતાના નામે મિલકત રાખી શકતા નહિ. … Continue reading વિશ્વાસનું બીજું નામ: નાનડિયા ડાયારામ આશ્રમના સ્થાપક છગનભાઇ